Бизнес цели

   Ние винаги се стремим да разберем Вашите визия, стратегия и бизнес цели и да бъдем проактивни при посрещането на продиктуваните нужди. Веднъж получили поглед отвътре и информация за текущата ситуация и бизнес стратегията, ние разполагаме с опита и капацитета да Ви помогнем да я постигнете.

Стройни и ефективни ИТ услуги

Стройни и ефективни ИТ услуги

   В много организации бюджетите са под натиск, a през последните години е ключово да се демонстрира, че ИТ услугите работят оптимално. Също така е важно да се проверява дали  ефикасността не компрометира крайния резултат и способността да поддържа и подпомага бизнес развититето.

   С цялостен преглед и анализ на Вашите ИТ услуги и инфраструктура, ние можем да набележим областите в които могат да се реализират спестявания, консолидиране или автоматизация.  След това ние гарантираме, че Вие ще имате пълен контрол над Вашите разходи с помощта на нашите Специализирани Услуги.

   Управление на услуги и инфраструктура, познати на българския пазар, като Компютърна Поддръжка, ние осигуряваме безпроблемна работа 24/7 с проактивно откриване на потенциални проблеми и заплахи и тяхното отстраняване преди да са нанесли вреда или прекъсвания. Нашите услуги включват управление на сигурността, управление на инциденти, управление производителността на приложения и поддръжка на място.

   Използването на нови модели за доставяне на ИТ услуги и миграцията на клиентите към изчисленията в облака, като например хибридните облаци,  могат не само да намалят себестойността на ИТ услугите, но са ключов компонент и етап в миграцията към напълно унифицирани и софтуерно управляеми среди.

   Къде Прима Нет Консулт България може да помогне?

   ИТ ръководителите се нуждаят от преоценка на своите ИТ отдели и тяхната работа, като потърсят надеждни партньори и доставчици на умения и услуги за които е неефективно да останат в компанията. Това не само спестява пари, но вътрешните отдели могат да насочат усилията си в дейности носещи истинска стойност за бизнеса.

   Работата с надежден партньор може да разкрие нови подходи в управлението на оперативните бюджети, без орязване на услуги или компрометиране на производителността или достъпността, а чрез цялостен поглед върху ИТ инфраструктурата и комуникационните услуги. Имплементацията на нови технологии, като изчисления в облака, редуцират разходите, но са основата за миграция към следващото поколение инфраструктура, мрежа и обединени комуникации.

   Прима Нет Консулт България успешно комбинира опита на всички свои служители в предоставянето на Услуги за управление и Професионални услуги по време на целия жизнен цикъл на Вашата ИТ инфраструктура и ИТ услуги. Благодарение на уникалната комбинация от опит, умения, знания ние помагаме на клиентите да реализират истински, измерими спестявания, да позволят на големите компании със собствени ИТ отдели да се съсредоточат върху ИТ иновациите необходими за постигане на бизнес задачите, а малките компании да се фокусират в основната си бизнес дейност.